Madenler için Titreşim Ölçümleri

Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevrede yer alan alıcı konumlarda oluşturacağı titreşim seviyelerinin tayini akreditasyon belgemiz ve Çevre analizleri yeterlik belgemiz kapsamında yer alan TS ISO 10354 standardı çerçevesinde Degol’un uzman kadrosu ile yürütülmektedir.

Çevresel titreşimler Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanmaktadır.  Titreşimin hız cinsinden rms değeri yani belirli bir zaman aralığında ölçülen titreşim değerlerinin karelerinin ortalamasının karekökünü, yönetmelik çerçevesinde sınır değerlerin belirlendiği ölçüm parametresidir.  Titreşimden etkilenme sınırları titreşimin; insan sağlığı, performansı ve konforu üzerinde oluşturduğu hareket hastalığı gibi fizyolojik ve psikolojik etkilerle yapılarda oluşturduğu hasarların başlama sınırlarındaki, titreşim ivmesi, hızı, genliği, frekansları ve etkilenme süresi gibi parametrelerle ortaya konulmuş kriterleri ifade etmektedir. Bu kapsamda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 25. Maddesinde Maden ve taş ocakları için patlatma faaliyetleri titreşim seviyeleri sınır değerleri belirlenmiştir. Buna göre,

Madde 25

a) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII‘de yer alan Tablo-6‘da verilen sınır değerleri aşamaz.